Karnataka State Law University

University Karnataka State Law University
University Name: Karnataka State Law University
University State:
University Type: State University
Courses Offered: , , , , , ,
University Address: C329+7PC, Sutagatti Road, Navanagar, Hubballi, Karnataka 580025
University Contact Details: Phone: 0836 222 2392, Email: [email protected], [email protected]
University Website:

www.kslu.karnataka.gov.in

Join Exam Updates Channel
buy levitra buy levitra online